Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Hotel zur Post Riedenbeck. De website van Hotel zur Post Riedenbeck kan over het algemeen worden gebruikt zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op het Hotel zur Post Riedenbeck. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Hotel zur Post Riedenbeck tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een ​​zo volledig mogelijke bescherming, van de via deze website verwerkte persoonsgegevens, te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

 

 1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Hotel zur Post Riedenbeck is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever wordt gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte terminologie toe.

In deze privacyverklaring gebruiken wij de volgende termen:

 1. a) Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-ID of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 

  b) Betrokken persoon

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke.

 

  c) Vewerken

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 

  d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

  e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses te analyseren of te voorspellen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

 

  f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarbij de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen, die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

  g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke of de verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald in overeenstemming met het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 

  h) Verwerker

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 

  i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 

  j) Derde

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker.

 

  k) Toestemming

Toestemming is elke intentieverklaring die door de betrokkene vrijwillig op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling wordt gegeven, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

 1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

HOTEL ZUR POST
Hospitalstraße 2
48477 Hörstel-Riesenbeck

Telefoon: 05454-9330433
E-Mail: info@hotelzurpost-riesenbeck.de

 

 1. Cookies

De internetpagina’s van Hotel zur Post Riedenbeck gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden opgeslagen in een computersysteem. Talloze websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens, waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Via de unieke cookie-ID kan een specifieke internetbrowser worden herkend en geïdentificeerd. Door gebruik te maken van cookies kan Hotel zur Post Riedenbeck, gebruikers van deze website, gebruiksvriendelijkere diensten bieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals eerder vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die bijvoorbeeld cookies gebruikt, hoeft zijn toegangsgegevens niet bij elk bezoek aan de website opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de webshop. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst. De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit kan in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

 

 1. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Hotel zur Post Riedenbeck verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website waaruit een oproepend systeem onze website bereikt (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Hotel zur Post Riedenbeck geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Hotel zur Post Riedenbeck en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

 

 1. Contactmogelijkheden via de website

De website van Hotel zur Post Riedenbeck bevat informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de, door de betrokkene doorgegeven, persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contacteren van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 

 1. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of als dit wordt bepaald door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt. Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

 1. Rechten van de betrokkene

  a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om van de verantwoordelijke, voor de verwerking, bevestiging te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

  b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

 • De doeleinden van de verwerking.
 • De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties.
 • Indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur.
 • Het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.
 • Het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • Indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 • Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens, die zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de verzending. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

  c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

  d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om van de verantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet vereist:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
 • De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG verwerking één.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de in Hotel zur Post Riedenbeck opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Hotel zur Post Riedenbeck zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd. Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Hotel zur Post Riedenbeck en ons bedrijf, als de verantwoordelijke persoon, verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zal Hotel zur Post Riedenbeck passende maatregelen nemen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, waaronder technische maatregelen, om andere gegevensverwerkers die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze andere verwerkte gegevens deze om persoonsgegevens hebben gevraagd, tenzij de verwerking noodzakelijk is. In individuele gevallen regelt de medewerker van Hotel zur Post Riedenbeck het nodige.

 

  e) Recht op beperking van de verweking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het, door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende, recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de in Hotel zur Post Riedenbeck opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Hotel zur Post Riedenbeck zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

 

  f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke, zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming op grond van artikel 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is opgedragen. Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit het geval is geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Hotel zur Post Riedenbeck.

 

  g) Recht van bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f DS -GVO plaatsvindt, bezwaar maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Hotel zur Post Riedenbeck zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om te beweren, uit te oefenen of verdediging van juridische claims. Als het Hotel zur Post Riedenbeck persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van Hotel zur Post Riedenbeck voor direct marketingdoeleinden, zal Hotel zur Post Riedenbeck de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die in het Hotel zur Post Riedenbeck wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in in overeenstemming met artikel 89 lid 1 DS-GVO plaatsvinden, bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen. Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Hotel zur Post Riedenbeck of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

  h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het, door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, indien het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) is toegestaan ​​op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden evenals de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen. Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Hotel zur Post Riedenbeck passende maatregelen om ook de rechten en vrijheden om de legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke, om zijn eigen standpunt te uiten en om de beslissing aan te vechten. Indien de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

  i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe providers binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. Integreer diensten zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”). Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat ze de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen zonder het IP-adres. Het IP-adres is daarom vereist om deze inhoud weer te geven. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken, waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod bevatten, en kan ook worden gekoppeld op dergelijke informatie uit andere bronnen.

Apache-logbestanden (niet geanonimiseerd):

Bij het oproepen van een pagina slaat de webserver van onze host bepaalde gegevens op in logbestanden. Deze logbestanden bevatten onder meer: ​​het adres van de opgeroepen pagina (URL), het IP-adres van de gebruiker, de gebruikte browser, de tijd en datum van de oproep en het systeem dat door de paginabezoeker wordt gebruikt. De opslag van deze gegevens wordt gebruikt voor foutanalyse bij problemen of functionele storingen op de server (bijvoorbeeld fouten bij het openen van een pagina of aanvallen door hackers of spambots).

 

 1. Rechtsgrondslag voor verwerking

Artikel 6 I lit. a AVG dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen, waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrond als de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

 

 1. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit.f AVG, is ons legitieme belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 

 1. Duur, waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract na te komen of te starten.

 

 1. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening

Wij leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Voor het sluiten van een overeenkomst kan het soms nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken, wanneer ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene per geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat gevolgen die het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

 

 1. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.